Sokol je zpět - Předškolní děti se vrací do cvičení

Máme skvělou zprávu pro všechny naše předškolní cvičence! Cvičitelka Šárka se s velkým nadšením rozhodla od 6. května 2021 obnovit cvičení. Cvičit se bude ve venkovních prostorech Sokolovny, kdy budou splněny všechny podmínky z nařízení vlády č. 423 ze dne 29. dubna 2021. Prosíme tedy všechny zákonné zástupce cvičitelů, aby toto nařízení dodržovali a pokud možno se při cvičení nezdržovali v areálu cvičiště a tím bylo dodržen maximální počet osob na cvičišti vzhledem je ploše.

Cvičení bude rozděleno na 2 skupiny po 11 a 10 cvičencích. První skupina startuje v 15:00 a druhá v 16:00. Obsazení skupin je potřeba nahlásit předem u cvičitelky Šárky

Cvičenci musí u sebe mít čestné prohlášení, které podepíše zákonný zástupce - ke stažení naleznete níže, případně bude k vyplnění u cvičitelky.

Cvičenci mají zákaz vstupu do vnitřních prostor Sokolovny, nefungují tedy šatny a wc - na to je prosím potřeba myslet.

Výňatek z nařízení vlády:

 1. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou:

  1. a)  účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob

  2. b)  schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

  3. c)  shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

  4. d)  hromadných akcí, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,

  5. e)  sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:

 

 1. i)  prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo

 2. ii)  prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami

  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 3. iii)  doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

 4. iv)  podstoupípreventivníantigennítestnastanovenípřítomnostiantigenuviruSARS- CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

 5. v)  subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

A druhá nás týkající se část:

20.stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 1. a)  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

  CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 2. b)  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

  SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

 3. c)  osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování

  proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 4. d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT- PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Sokol je zpět!