Zápis z 2. výborové schůze - 03.10.2019

Elektronicky zveřejněno dne
Zápis z 2. jednání výboru T. J. Sokol Kačice konaného 3. 10. 2019 v 19:00 hod.

Přítomni: ses. D. Lišková, br. Pořt, br. M. Hrotík, br. Luděk Liška, br. P. Pokorný a br. Eliáš

Omluveni:

Hosté:

Výbor TJ Sokol Kačice se setkal ve čtvrtek 3. 10. 2019 v 19:00 hod. v sokolovně v Kačici.)

Sestra starostka předložila členům výboru program 2. jednání.

1. Zahájení

Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude br. Hrotík a ověřovatelem bude ses. Lišková. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se, zda má někdo návrh na změnu programu. Bratr Pokorný měl návrh na doplnění programu, a to o bod: "Stav sokolovny". Členové s tímto souhlasili. Nikdo další neměl jiný návrh.

Pro: 6 - proti: O - zdržel se:O

Program:
 1. Zahájení
 2. Výčep v přísálí
 3. Projednání dotace
 4. Akce
 5. Rozvrh cvičebních hodin
 6. Diskuze
 7. Závěr
Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje rozšířený program 2. jednání výboru.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

2. Výčep v přísálí

Ses. starostka seznámila členy se situací ve výčepu v přísálí. Bratr Milan Pokorný k 31. 12. 2019 končí s výčepem v přísah'. Poté předala slovo br. M. Pokornému, který vysvětlil, z jakého důvodu došlo kleto situaci. Dále navrhl výboru odprodej veškerého jeho majetku ve výčepu, kuchyni i skladu. Částka je ve výši 60 000,-Kč. Členové výboru se shodli, že vše prodiskutují a do konce roku budou hledat nového nájemce.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí výpověď br. M. Pokorného z výčepu v přísálí, kuchyně i skladu k 31. 12. 2019.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Projednání dotace

Sestra starostka informovala členy a možnosti získání dotace z MŠMT na cvičební pomůcky i energie, o kterou T. J. Sokol Kačice zažádá.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí zažádáni o dotaci z MŠMT.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

4. Akce

Členové výbory projednali nadcházející akce, které budou do konce roku 2019. Tyto akce jsou 5. 10. 2019 - soukromá akce, 2. 11. 2019-Posvícenská zábava, 9. 11. 2019 - Svatomartinský turnaj ve stolním tenisu, 13. 11. 2019 - prodejní akce, 7. 12. 2019 - Mikulášská pro děti i dospělé, 26. 12. 2019 - Vánoční turnaj v badmintonu.

Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje všechny akce do konce roku 2019.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

5. Rozvrh cvičebních hodin

Ses. starostka informovala členy, že rozvrh se nemění do konce roku.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí stejný rozvrh cvičebních hodin do konce roku 2019.

Pro: 6 - proti: O - zdržel se: O

6. Diskuze

Sestra starostka vyzvala členy výboru o příspěvky do diskuze. Členové výboru diskutovali o organizaci turnaje ve stolním tenisu.

7. Závěr

Na závěr ses. starostka všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala, že příští schůze bude v měsíci listopadu 2019.

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ JEDNOTY T. J. SOKOL KAČICE dne 3. 10. 2019

 1. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje rozšířený program 2. jednání výboru.
 2. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí výpověď br. M. Pokorného z výčepu v přísálí, kuchyně i skladu k 31. 12. 2019.
 3. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí zažádáni o dotaci z MŠMT.
 4. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje všechny akce do konce roku 2019.
 5. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí stejný rozvrh cvičebních hodin do konce roku 2019.

Zapsal: br. Michal Hrotík, ověřila: ses. Daniela Lišková