Zápis ze 3. výborové schůze - 16.12.2019

Elektronicky zveřejněno dne
Zápis z 3. jednání výboru T. J. Sokol Kačice konaného 16. 12. 2019 v 19:00 hod.

Přítomni: ses. D. Lišková, br. Pořt, br. Luděk Liška, br. P. Pokorný a br. Eliáš

Omluveni: br. Hrotík

Hosté: František Tancoš

Výbor TJ Sokol Kačice se setkal v pondělí 16. 12. 2019 v 19,00 hod. v sokolovně v Kačici.

Sestra starostka předložila členům výboru program 3. jednání.

1. Zahájení

Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude br. Eliáš a ověřovatelem bude br. Pořt. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se, zda má někdo návrh na změnu programu. Nikdo další neměl jiný návrh.

Pro: 6 - proti: O - zdržel se: O

Program:
  1. Zahájení
  2. Výčep v přísálí
  3. Projednání dotací
  4. Diskuze
  5. Závěr
Výbor T. J. Sokol Kazíce schvaluje program 3. jednání výboru.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

2. Výčep v přísálí

Ses. starostka seznámila členy se situací ve výčepu v přísálí. K tomuto bodu byl pozván František Tancoš. Výbor mu řekl podmínky pronájmu a ten se vším souhlasil. Řekl, že s velkou pravděpodobností si výčep do pronájmu vezme.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí pronájem výčepu v přísálí, kuchyně i skladu, panem Františkem Tancošem.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Projednání dotací

Sestra starostka informovala členy a možnosti získání dotace z MSMT na cvičební pomůcky i energie, o kterou T. J. Sokol Kačice zažádala a dále možnost získat další dotaci, a to z MAS, Svatováclavsko, z. s.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí žádosti o dotace z MŠMT a MAS, Svatováclavsko, z.s

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

4. Diskuze
Sestra starostka vyzvala členy výboru o příspěvky do diskuze. Členové výboru diskutovali opravách v sokolovně a o velikonočním badmintonovém turnaji.

5. Závěr

Na závěr ses. starostka všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala, že příští schůze bude v měsíci únor 2020.

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ JEDNOTY T. J. SOKOL KAČICE dne 16. 12. 2019

  1. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje program 3. jednání výboru.
  2. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí pronájem výčepu v přísálí, kuchyně i skladu, panem Františkem Tancošem.
  3. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí žádosti o dotace z MSMT a MAS, Svatováclavsko, z. s.

Zapsal: br. Jiří Eliáš, ověřil: br. Václav Pořt