Zápis ze 4. výborové schůze - 10.2.2020

Elektronicky zveřejněno dne
Zápis ze 4. jednání výboru T. J. Sokol Kačice

konaného 10. 2. 2020 v 19:00 hod.

Přítomni: ses. D. Lísková, br. Port, br. M. Hrotík, br. Luděk Liška, br. P. Pokorný a br. Eliáš

Omluveni: -nikdo-


Výbor TJ Sokol Kačice se setkal v pondělí 10. 2. 2020 v 19:00 hod. v sokolovně v Kačici.

Sestra starostka předložila členům výboru program 4. jednání.

1. Zahájení

Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude ona - ses. Lišková a ověřovatelem bude br. P. Pokorný. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se, zda má někdo návrh na změnu programu. Nikdo další neměl jiný návrh.

Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje program 4. jednání výboru.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

Program:
 1. Zahájení
 2. MAS-dotace
 3. Pronájem Jamajky
 4. Valná hromada
 5. Akce
 6. Diskuze
 7. Závěr

2. MAS-dotace

Ses. starostka seznámila členy s průběhem dotace. MŠMT si vyžádalo ještě rodné čísla členů stolního tenisu a nyní by vše mělo být již v pořádku. Uvidí se tedy, zda se dotace získá.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí průběh dotace na MŠMT.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Pronájem Jamajky

Br. místostarosta navrhl na pronájem Jamajky pana Drahovzala za částku 1000,- Kč/měsíčně, a to formou skladování zboží.

Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje pronájem bývalé Jamajky panu Drahovzalu za částku 1000,-Kč/měsíc, a to formou skladování zboží.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

4. Valná hromada

Sestra starostka informovala členy, že by Valná hromada jednoty mohla proběhnout v březnu, a to v pátek 20.3.2020. Dále celý výbor pověřil br. Petra Pokorného, řízením VH.

Výbor T. J. Sokol Kačice schválila termín Valné hromady T. J. Sokol Kačice, a to 20.3. 2020 a pověřuje br. Petra Pokorného, řízením této VH.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

5. Akce

Všichni členové schválili všechny akce do konce prázdnin. Maskami rej pro děti. Velikonoční turnaj v badmintonu. Čarodějnice a Turnaj ve stolním tenisu.

Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje všechny akce do konce prázdnin. Maskami rej pro děti, Velikonoční turnaj v badmintonu, Čarodějnice a Turnaj ve stolním tenisu.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

6. Diskuze

Sestra starostka vyzvala členy výboru o příspěvky do diskuze. Členové výboru diskutovali dále o všech akcích a jejich organizaci.

7. Závěr

Na závěr ses. starostka všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala, že příští schůze bude v měsíci březnu, a to Valná hromada T. J. Sokol Kačice.

USNESENI ZE 4 . JEDNÁNÍ JEDNOTY T. J. SOKOL KAČICE dne 10. 2. 2020

 1. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje program 4. jednání výboru.

 2. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí průběh dotace na MŠMT.

 3. Výbor T. J. Sokol Kačice schválila termín Valné hromady T. J. Sokol Kačice, a to 20.3. 2020 a pověřuje br. Petra Pokorného, řízením této VH.

 4. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje všechny akce do konce prázdnin. Maskami rej pro děti, Velikonoční turnaj v badmintonu, Čarodějnice a Turnaj ve stolním tenisu.

 5. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje pronájem bývalé Jamajky panu Drahovzalu za částku 1000,-Kč/měsíc, a to formou skladování zboží.

Zapsal: ses. Daniela Lišková, ověřil: br. Petr Pokorný