Zápis z 1. výborové schůze - 25.6.2019

Elektronicky zveřejněno dne
Zápis z l. jednání výboru T. J. Sokol Kačice konaného 25. 6. 2019 v 18.00 hod.

Přítomni: ses. D. Lišková, br. Port, br. M. Hrotík, br. Luděk Liška, br. P. Pokorný a br. Eliáš

Omluveni:

Hosté:

Výbor TJ Sokol Kačice se setkal v úterý 25. 6. 2019 v 18:00 hod. v sokolovně v Kačici.

Sestra starostka předložila členům výboru program 1. jednání.

1. Zahájení

Po zahájení starostka seznámila výbor s programem tohoto jednání. Starostka navrhla členům výboru, že zapisovatelem tohoto jednání bude br. Liška a ověřovatelem bude br. Eliáš. Členové s tímto souhlasili. Dále přečetla program tohoto jednání a zeptala se, zda má někdo návrh na změnu programu. Bratr Pokorný měl návrh na doplnění programu, a to o bod: "Stav sokolovny". Členové s tímto souhlasili. Nikdo další neměl jiný návrh.

Program:
 1. Zahájení
 2. Úklid sokolovny
 3. Projednání dotace
 4. Stav sokolovny
 5. Diskuze
 6. Závěr
Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje rozšířený program l. jednání výboru.

Pro: 6 - proti: O - zdržel se: O

2. Úklid sokolovny o letní prázdniny

Ses. starostka seznámila členy s úklidem o letní prázdniny. Členové se dohodli na úklidu šatny pro cvičební pomůcky, pódiem a novými závěsy.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí úklid sokolovny a okolí.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

3. Projednání dotace

Sestra starostka projednala se všemi získanou dotaci na kotel (výběrové řízení, postup práci atd. ).

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí získání dotace a projednání a postup dalších prací týkající se výměny kotle.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

4. Stav sokolovny

Br. místostarosta a br. hospodář jednoty upozornili na špatný stavební stav budovy sokolovny. Zejména se jedná o špatný stav střechy a okapového systému, kdy silně zatéká do zdiva, které je tak narušováno. Dále je nefunkční hydroizolace balkonu nad hlavním vchodem - odpadává omítka a je odhalena ocelová výztuž ŽB konstrukce balkónu. Dalším kritickým místem je podlaha hlavního sálu, kde dochází k propadání a zvedání částí podlahy. Br. Pokorný dále upozornil na prasklinu ve zděné konstrukci na pánských toaletách.

Výbor se usnesl, že bude oslovena odborná firma pro získání posudku o stavení kondici, včetně technického návrhu odstranění vad a rozpočtu oprav. Poté bude výborem zhodnocen stav prací a výbor podá žádosti na granty a na dotace na zajištění oprav. Dále bude výbor o technickém posudku informovat předsednictvo sokolské župy Budečské a předsednictvo ČOS, tím pověřilo ses. starostku.

Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí špatný stavební stav budovy sokolovny.
Výbor T. J. Sokol Kačice pověřuje ses. starostku informovat předsednictvo sokolské župy Budečské a předsednictvo ČOS.

Pro: 6 - proti: 0 - zdržel se: 0

5. Diskuze

Sestra starostka vyzvala členy výboru o příspěvky do diskuze. Seznámila členy s tím, že nyní po volební VH musí mít členové výboru ověřené čestné prohlášení, které se předá na župu Budečskou a následně na obchodní rejstřík. Poté informovala o setkání a posezení stochovských a kačických členů sokolských jednot. Dále ses. starostka řekla, že rozvrh hodin zůstává i po prázdninách stejný.

Br. Hrotík (náčelník jednoty) informoval ostatní členy, že br. Eliáš se zúčastní přípravy a zkoušek cvičitele III. třídy.

6. Závěr

Na závěr  ses .starostka všem přítomným poděkovala za jejich účast a všechny informovala, že příští schůze bude v měsíci říjnu 2019.

USNESENÍ Z l. JEDNÁNÍ JEDNOTY T. J. SOKOL KACICE dne 25. 6. 2019

 1. Výbor T. J. Sokol Kačice schvaluje rozšířený program l. jednání výboru.
 2. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí úklid sokolovny a okolí.
 3. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí získání dotace a projednání a postup dalších prací týkající se výměny kotle.
 4. Výbor T. J. Sokol Kačice bere na vědomí špatný stavební stav budovy sokolovny.
 5. Výbor T. J. Sokol Kačice pověřuje ses. starostku informovat předsednictvo sokolské župy Budečské a předsednictvo COS.

Zapsal: br. Luděk Liška, ověřil: br. Jiří Eliáš