Provozní řád areálu T.J. Sokol Kačice

Provozovatel: 

Tělocvičná jednota Sokol Kačice
Masarykova 188, 273 04 Kačice
IČ:    48707236
Web: www.sokolkacice.cz
E-Mail: info@sokolkacice.cz

Tento provozní řád určuje podmínky bezpečného provozu na sportovišti a musí být všemi návštěvníky a uživateli bezpodmínečně dodržován. Areál i veškeré vybavení je majetkem provozovatele a je postaven na jeho pozemku. Areál je provozován celoročně.

Článek I. Vstup do areálu:

Areál se skládá z vnitřních prostor tělocvičny (velký a malý sál) a venkovního areálu s víceúčelovým hřištěm a přilehlou zelení. Areál slouží k provozování tělocvičné a sportovní činnosti, případně pro pořádní kulturních a společenských akcí.
Sportoviště je určeno ke všem druhům kolektivních i individuálních míčových her a vybraným gymnastickým a atletickým disciplínám.
Přístup do areálu je možný pouze pro členy a hosty jednoty, případně pro veřejnost se souhlasem správce. Při vstupu do areálu se na vstupující osoby vztahují podmínky uvedené v tomto řádu.
V areálu se nachází víceúčelové štěrkové hřiště a tělocvična v prostorech sokolovny. Do tělocvičny je vstup pouze pro členy a hosty jednoty a to po přezutí a převlečení. K převlečení slouží prostory k tomu určené a označené – šatna.
V celém areálu platí zákaz provozování a parkování motorových vozidel – mimo výjimek udělených výborem jednoty nebo správcem areálu.
V areálu platí přísný zákaz venčení psů.
V celém areálu platí zákaz kouření (mimo prostory k tomu určené), konzumace alkoholu a rozdělávání a manipulace s otevřeným ohněm – tento zákaz neplatí pro předem ohlášené a schválené kulturní akce.
Vstupující osoby se zavazují udržovat pořádek v celém areálu a veškerý odpad budou vhazovat do odpadkového koše.
Uživatelům je zakázáno provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné využívání sportovního hřiště a obyvatel žijících v přilehlém okolí.
Za cvičence vždy odpovídá cvičitel, případně vedoucí dané hodiny.
Míče si hráči zajišťují sami.
Uživatelé vstupují do prostoru areálu na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za škody a úrazy, které si způsobili uživatelé vlastní neopatrností, nedodržováním provozního řádu nebo mu je způsobí někdo jiný.
Na sportoviště nemají přístup osoby, které jsou pod vlivem alkoholu a které by mohly svým chováním narušit pořádek, bezpečnost a čistotu v areálu.
Případný úraz a poškození areálu se hlásí bezprostředně správci nebo starostce jednoty.

Článek II. - Provozní doba

Hřiště slouží školní tělovýchově v době školního vyučování.
Doba využití se stanovuje:
Vnitřní prostory sokolovny: celoročně – dle rozvrhu oddílů
Venkovní prostory a hřiště:  08:00 – 21:00
(provozní doba může být správcem zkrácena dle světelných či klimatických podmínek).
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou. S případnými rozhodnutími o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vchodu do sportovního areálu.
V případě turnajů nebo jiných větších akcí je třeba termín dohodnout individuálně ve větším předstihu.

Článek III. - Provozní pokyny pro návštěvníky, ceník

Členům sokola, hostům a místním občanům je venkovní areál pro sportovní činnost přístupný zdarma (mimo sportovní, kulturní a společenské akce s oznámeným vstupným nebo startovným). Vnitřní prostory jsou přístupné členům a hostům sokola v daných cvičebních hodinách oddílů, nebo v termínu pořádané kulturní akce.
Pronájem vnitřních i venkovních prostor pro jednorázové akce, akce s větším počtem účastníků lze rezervovat s dostatečným předstihem a po schválení výborem jednoty. Cena za pronájem areálu se stanoví dohodou dle typu akce, délky trvání a počtu účastníků.
Návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny správce a v případě jakéhokoliv porušení tohoto řádu, mohou být uživatelé správcem z užívání hřiště vyloučeni. Osoby, které neoprávněně vstoupí do areálu, nebo budou poškozovat zařízení a vybavení areálu, případně budou svým chováním omezovat ostatní návštěvníky areálu, budou ihned nahlášeny městské policii Stochov nebo Policii ČR.

Článek IV. – Důležité telefonní kontakty

Tísňová linka 112                
Záchranná služba 155    
Hasiči  150                    
Policie ČR 158
Městská policie Stochov 312 651 658
Správce areálu  607 809 868
Starostka T.J. Sokol Kačice 602 237 920

Článek V. - Závěrečná ustanovení

Provozní řád sportovního areálu byl schválen výborem tělocvičné jednoty Sokol Kačice dne 19.7.2013